torsdag 7. juni 2012

7. Juni

I dag er det 7. juni. Det er dagen for unionsoppløysinga i 1905  Mange har ein vag oppfatning kva det er med 7. juni. Så les her og bli vis!

Noreg var i union med Sverige frå 1814 til 1905  Eg vil presisere at unionen med Sverige var ein personalunion der Noreg var ein eigen sjølvstendig stat. Dette synest å ha gått dei fleste svenskar hus forbi. Så til dei av som les dette, les og bli overtydd!

Kongen var konge av Sverige og Noreg. Landa hadde forskjellig lovverk, styringsorgan, undervisningssystem, forsvar etc etc. Det einaste dei hadde felles var utanriksstyre, og det vart kilen som sprengde steinen.

"Brister båndet?" er tittelen på denne satireteikninga

Nordmenn ønska eigen utanriksminister. Dei ville også ha eige konsulatvesen. Det fekk dei ikkje. Kong Oscar ll sette seg på bakbeina. Stortinget vedtok lova om eige konsulatvesen tre gonger. Då kunne ikkje Kongen nytte vetoretten meir. Regjeringa leverte avskjedssøknad som kongen nekta å motta.  Då vedtok regjeringa, 7. juni 1905,  at kongen skulle avsetjast fordi: «foreningen med Sverige under én konge er opphørt som følge av, at kongen har opphørt å fungere som norsk konge» Unionen blei oppløyst i ei bi setning!


Folk var engasjerte. Dei sende politiske postkort

Det var sterke reaksjonar i Sverige på denne oppsigelsen. Den svenske Riksdagen krevde folkeavrøysting i Noreg for å godkjenne unionsoppløysinga.  Alle menn over 25 år, og ingen kvinner, gjekk til val. Resultatet vart overveldande. Mannfolka hadde talt: 368 208 stemte for og 184 stemte mot.


                                                      Nøytralitetsvakt langs grensa. 

Begge landa frykta krig, og mobiliserte.  Partene kom til enighet om unionsoppløysing  i Karslstad  23. september. Riksdagen anerkjente den sjølvstendige norske stat den 26.oktober. Så kom forhandlingane, og folkeavstemming, om Noreg skulle bli monarki, eller republikk. Stemmeberettiga menn gjekk mann av huse og stemde for monarki, så kunne prins Carl av Damnark bli norsk konge.


Så kom kongen. (25 november 1905) Prins Carl  av Danmark er blitt til Haakon Vll  av Norge, og prins Alexander er blitt Kronprins Olav.

Her er teksten som gjer det slutt med unionen med Sverige:  
Stortingsvedtaket som oppløste unionen i en bisetning lyder: «Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da Hans majestæt kongen har erklært sig ude af stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den konstitutionelle kongemagt således er trådt ud af virksomhed, bemyndiger stortinget medlemmene af det idag aftrådte statsråd til indtil videre som Den norske regjering at udøve den kongen tillagte myndighed i overensstemmelse med Norges riges grundlov og gjældende love – med de ændringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under én konge er opløst som følge af, at kongen har ophørt at fungere som norsk konge.»
7. juni var også dagen  Kong Haakon kom tilbake til Noreg i 1945 etter fem år i utlendinghet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar